Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Luật Khai Phong Bản tin Pháp luật ______________________________________________________________________________

Bản tin Pháp luật

Chỉ thu thuế bảo vệ môi trường với phần xăng, dầu gốc hóa thạch

Email In PDF.

Đây là một trong những nội dung tại Nghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường (BVMT). Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012, cùng thời điểm có hiệu lực của Luật Thuế BVMT.

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập trong cơ quan làm việc

Email In PDF.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, trong đó bổ sung quy định công khai Bản kê khai tài sản thu nhập.

Trang 23