Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Cam kết quốc tế ______________________________________________________________________________

Hiệp định Xác định trị giá tính thuế hải quan

Email In PDF.

Quyết định xác định trị giá hải quan cho phép Cơ quan Hải quan yêu cầu nhà nhập khẩu cung cấp thêm thông tin khi có lí do để nghi ngờ về tính chính xác của giá trị khai báo hàng nhập khẩu. Nếu nghi ngờ của cơ quan hải quan là hợp lý, bất kể có thông tin bổ sung nào, có thể cho rằng trị giá hải quan của hàng nhập khẩu không thể căn cứ trên giá trị khai báo, và cơ quan hải quan cần phải tính giá trị dựa trên các điều khoản của Hiệp định.

Hiệp định Chống bán phá giá

Email In PDF.

Điều VI của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại cho phép các bên tham gia kí kết hiệp định áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, ví dụ các biện pháp áp dụng lên hàng nhập khẩu được bán với giá xuất khẩu thấp hơn “giá trị thông thường” (thường là mức giá bán tại thị trường nội địa nước xuất khẩu) nếu hàng nhập khẩu bán phá giá đó gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của nước nhập khẩu tham gia kí kết hiệp định.

Hiệp định về các Biện pháp Đầu tư liên quan đến Thương mại

Email In PDF.

Hiệp định công nhận một số biện pháp đầu tư gây cản trở và bóp méo thương mại. Hiệp định qui định rằng không một bên tham gia kí kết nào có thể áp dụng biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIM) trái với điều III (nguyên tắc đối xử quốc gia) và điều XI (cấm các biện pháp hạn chế số lượng) của Hiệp định GATT.

Hiệp định về các Hàng rào Kỹ thuật đối với Thương mại

Email In PDF.

Hiệp định này sẽ mở rộng và làm rõ Hiệp định về Hàng rào Kĩ thuật trong Thương mại được kí kết tại vòng đàm phán Tokyo. Hiệp định tìm cách để đảm bảo rằng các kết quả đàm phàn và tiêu chuẩn kĩ thuật, cũng như là qui trình kiểm tra và cấp giấy phép không tạo ra những rào cản không cần thiết đối với thương mại.

Hiệp định về Các biện pháp Kiểm dịch động thực vật

Email In PDF.

Hiệp định này đưa ra những quy định trong việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật – nói cách khác, các quy định về sức khỏe cây trồng, vật nuôi, và an toàn thực phẩm. Hiệp định công nhận rằng các Chính phủ có quyền sử dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật, nhưng các biện pháp đó chỉ nên được áp dụng ở mức độ cần thiết để bảo vệ con người, vật nuôi hoặc cây trồng hay sức khỏe và không phân biện đối xử một cách tùy tiện và vô căn cứ giữa các thành viên khi có các điều kiện giống nhau hoặc tương tự.

Hiệp định nông nghiệp

Email In PDF.

Hàng nông sản vốn là nhóm mặt hàng nhạy cảm trong thương mại quốc tế. Vì vậy, không dễ đạt được thỏa thuận về mở cửa thị trường và cắt giảm các hình thức trợ cấp đối với loại hàng hóa này.

Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994

Email In PDF.

1.       Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại 1994 ("GATT 1994") bao gồm:

Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới

Email In PDF.

Hiệp định Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đòi hỏi một khuôn khổ thể chế đơn nhất bao gồm Hiệp đnh chung về Thuế quan và Thương mại (GATT), theo sửa đổi của Vòng đàm phán Uruguay; tất cả các thỏa thuận và kế hoạch được thống nhất qua Vòng đàm phán và toàn bộ kết quả của Vòng đàm phán Uruguay.

Văn kiện Cuối cùng Bao quát các Kết quả Của vòng Uruguay

Email In PDF.
Văn kiện Cuối cùng Bao quát các Kết quả Của vòng Uruguay về Đàm phán Thương mại Đa biên

Tuyên bố Marrakesh ngày 15 tháng 4 năm 1994

Email In PDF.
Tuyên bố Marrakesh ngày 15 tháng 4 năm 1994

Cam kết WTO

Email In PDF.
Theo kết quả đàm phán giữa CHXHCN Việt Nam với các Thành viên WTO, Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ và Danh mục miễn trừ đối xử tối huệ quốc theo điều II đã được ban hành ngày 27/10/2006, là Phụ lục của Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam
Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ đưa ra các cam kết chung về Hạn chế tiếp cận thị trường, hạn chế đối xử quốc gia cùng những cam kết bổ sung khác đối với tất cả các ngành, phân ngành. Biểu này cũng đồng thời đưa ra các cam kết cụ thể cho 11 ngành.

Trang 2