Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Cam kết quốc tế ______________________________________________________________________________

Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Email In PDF.
Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (dưới đây được gọi chung là "các Bên" và gọi riêng là "Bên"),

Hiệp ước vốn Basel (Basel I và II)

Email In PDF.
Ngày 23/6/2010, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam”, NHNN đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo tổng quan về Hiệp ước vốn Basel I và II. Bài viết này cung cấp một số vấn đề xung quanh Hiệp ước vốn Basel và việc áp dụng Hiệp ước này tại Châu Á

Hiệp định về nông nghiệp

Email In PDF.
Các Thành viên,

              Quyết định thiết lập cơ sở cho việc tiến hành quá trình cải cách thương mại trong nông nghiệp phù hợp với mục tiêu đàm phán đã được đề ra trong Tuyên bố Punta del Este;

Quyết định về thương mại và môi trường

Email In PDF.
Các Bộ trưởng,
Nhóm họp nhân dịp ký Văn kiện cuối cùng về những Kết quả của Vòng đàm phán thương mại đa biên Uruguay tại Marrakesh ngày 15 tháng 4 năm 1994,

Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

Email In PDF.

(Đã có sửa đổi và bổ sung theo Nghi định thư sửa đổi Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) cho Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (AFTA) ngày 15/12/1995)

Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ

Email In PDF.

Chính phủ các nước Brunây Đaruxalam, Cộng hòa Inđônêxia, Malaixia, Cộng hòa Philippin, Cộng hòa Xinhgapo, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (sau đây gọi là ASEAN);

Hiệp định khung e- ASEAN

Email In PDF.

Lời mở đầu 
Chúng tôi, những người đứng đầu Chính phủ/Nhà nước Brunây Daruxalam, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Malaysia, Liên bang Mianma, Cộng hòa Philippines, Cộng hòa Singapore, Vương quốc Thái Lan, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (sau đây được gọi là ASEAN):

Hiệp định Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung (CEPT) cho khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)

Email In PDF.

Chính phủ các nước Brunây Đaruxalam, Cộng hòa Inđônêxia, Malaixia, Cộng hòa Philippin, Cộng hòa Xingapo và Vương quốc Thái Lan, các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN);

Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN

Email In PDF.

Chính phủ các nước Brunây Đaruxalam, Cộng hòa Inđônêxia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Malaixia, Liên bang Mianma, Cộng hòa Philippin, Cộng hòa Singapo, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN);

Trang 3