Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng ______________________________________________________________________________

Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

Email In PDF.
Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư: Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

Email In PDF.
Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất: Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Email In PDF.
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Email In PDF.
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân : Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Mẫu Phiếu cung cấp thông tin địa chính

Email In PDF.
Phiếu cung cấp thông tin địa chính: Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính

Email In PDF.
Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính: Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Mẫu Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản

Email In PDF.
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản: Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Trang 25