Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại GPHĐ công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

Email In PDF.
MẪU SỐ 5: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng)

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh GPHĐ của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

Email In PDF.
MẪU SỐ 4: ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng)

Mẫu Đơn đề nghị cấp GPHĐ của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

Email In PDF.
MẪU SỐ 1: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng)

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Email In PDF.
Mẫu số 02a-M: Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc quy định quản lý các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành công thương)

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Email In PDF.
Mẫu số 01a-M: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc quy định quản lý các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành công thương)

Mẫu Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất năm

Email In PDF.
Mẫu số 03: Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất năm.... (của chủ giấy phép)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất)

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Email In PDF.
Mẫu số 02đ: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất)

Mẫu Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất

Email In PDF.
Mẫu số 02b: Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất đã thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất)

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Email In PDF.
Mẫu số 02a: Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất)

Mẫu Bản khai kinh nghiệm chuyên môn (của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật)

Email In PDF.
Mẫu số 01c: Bản khai kinh nghiệm chuyên môn (của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất)

Mẫu Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất

Email In PDF.
Mẫu số 01b: Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất)

Trang 5