Công ty Luật Khai Phong

21/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

Email In PDF.
Mẫu số 01/NDĐ: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 06 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Mẫu Báo cáo về nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu năm

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 04: BÁO CÁO VỀ NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU NĂM
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 002/2007/TTLT-BCT-BTNMTngày 30 tháng 8 năm 2007của Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Mẫu Thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 03: THÔNG BÁO NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2007của Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 01: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Bộ Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Mẫu Tờ khai nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp

Email In PDF.
MẪU SỐ 02: TỜ KHAI NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải)

Mẫu Tờ khai nộp phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt

Email In PDF.
MẪU SỐ 01: TỜ KHAI NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải)

Mẫu Quyết định của UBND cấp huyện về việc giao đất

Email In PDF.
Mẫu số 06b/ĐĐ: QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH) Về việc giao đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Quyết định của UBND cấp tỉnh về việc giao đất

Email In PDF.
Mẫu số 06a/ĐĐ: QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG) Về việc giao đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Đơn xin thuê đất - Khu kinh tế

Email In PDF.
Mẫu số 05b/ĐĐ: ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT (Trong khu công nghệ cao, khu kinh tế)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Đơn xin giao đất - Khu kinh tế

Email In PDF.
Mẫu số 05a/ĐĐ: ĐƠN XIN GIAO ĐẤT (Trong khu công nghệ cao, khu kinh tế)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Đơn xin thuê đất - tổ chức

Email In PDF.
Mẫu số 04/ĐĐ: ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

Trang 8