Công ty Luật Khai Phong

21/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn xin giao đất - Tổ chức

Email In PDF.
Mẫu số 03/ĐĐ: ĐƠN XIN GIAO ĐẤT
(Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Đơn xin giao đất để làm nhà ở - hộ gia đình

Email In PDF.
Mẫu số 02/ĐĐ: ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Đơn xin giao đất có rừng - cộng đồng dân cư

Email In PDF.
Mẫu số 01c/ĐĐ: ĐƠN XIN GIAO ĐẤT CÓ RỪNG (Dùng cho cộng đồng dân cư)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Đơn xin thuê đất nông nghiệp - hộ gia đình

Email In PDF.
Mẫu số 01b/ĐĐ: ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Đơn xin giao đất nông nghiệp - hộ gia đình

Email In PDF.
Mẫu số 01a/ĐĐ: ĐƠN XIN GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính

Email In PDF.
Mẫu số 17/ĐK: THÔNG BÁO Về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất

Email In PDF.
Mẫu số 16/ĐK: ĐƠN XIN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Email In PDF.
Mẫu số 15/ĐK: ĐƠN XIN CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Đơn đăng ký biến động về sử dụng đất

Email In PDF.
Mẫu số 14/ĐK: ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Đơn xin gia hạn sử dụng đất

Email In PDF.
Mẫu số 13/ĐK: ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu Tờ khai chuyển mục đích sử dụng đất

Email In PDF.
Mẫu số 12/ĐK: Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Trang 9