Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Đầu tư ______________________________________________________________________________

Mẫu Đề cương chi tiết hỗ trợ ODA tiếp cận theo chương trình hoặc theo ngành

Email In PDF.
PHỤ LỤC 2D: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỖ TRỢ ODA TIẾP CẬN THEO CHƯƠNG TRÌNH HOẶC THEO NGÀNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức)

Mẫu Đề cương chi tiết chương trình sử dụng vốn ODA

Email In PDF.
PHỤ LỤC 2C: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN ODA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức)

Mẫu Đề cương chi tiết dự án đầu tư sử dụng vốn ODA

Email In PDF.
PHỤ LỤC 2B: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN ODA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức)

Mẫu Đề cương chi tiết dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA

Email In PDF.
PHỤ LỤC 2a: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN ODA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức)

Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư tại nước ngoài

Email In PDF.
Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư tại nước ngoài

Thủ tục Thông báo thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài

Email In PDF.
Thủ tục Thông báo thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài

Thủ tục Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Email In PDF.
Thủ tục Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục Chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài

Email In PDF.
Thủ tục Chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục Chấp thuận dự án đầu tư ra nước ngoài

Email In PDF.
Thủ tục Chấp thuận dự án đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục Đăng ký lại Giấy phép đầu tư áp dụng đối với các dự án đầu tư đầu tư ra nước ngoài

Email In PDF.
Thủ tục Đăng ký lại Giấy phép đầu tư áp dụng đối với các dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư nay đăng ký lại

Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Email In PDF.
Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Trang 3