Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Đầu tư ______________________________________________________________________________

Thủ tục Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Email In PDF.
Thủ tục Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Email In PDF.
Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Email In PDF.
Thủ tục Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Mẫu Thông báo thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu số 9: THÔNG BÁO THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI (Áp dụng theo quy định Điều 20, Nghị Định 78)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư

Email In PDF.
Mẫu số 8: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Áp dụng cho dự án điều chỉnh Giấy CNĐT/Giấy Phép đầu tư diện thẩm tra, dự án đăng ký lại và theo quy định Điều 22 Nghị Định 78)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu Bản đề nghị đăng ký lại giấy phép đầu tư

Email In PDF.
Mẫu số 7: BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ (Áp dụng đối với dự án đã được cấp Giấy phép đầu tư nay đăng ký lại)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu Giải trình về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Email In PDF.
Mẫu số 6: GIẢI TRÌNH VỀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ/GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ (Áp dụng đối với dự án điều chỉnh theo quy trình thẩm tra)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu Bản đề nghị điều chỉnh giấy phép đầu tư

Email In PDF.
Mẫu số 5: BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ/GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ (Áp dụng đối với dự án điều chỉnh theo quy trình thẩm tra)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu Bản đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Email In PDF.
Mẫu số 4: BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ/GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ (Áp dụng đối với dự án điều chỉnh theo quy trình đăng ký)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu Giải trình về dự án đầu tư ra nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu số 3: GIẢI TRÌNH VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI (Áp dụng đối với dự án thuộc diện thẩm tra)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Email In PDF.
Mẫu số 2: BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (Áp dụng đối với dự án thuộc diện thẩm tra)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Trang 4