Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Đầu tư ______________________________________________________________________________

Mẫu Bản đăng ký đầu tư

Email In PDF.
Mẫu số 1: BẢN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (Áp dụng đối với dự án diện đăng ký)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu điều lệ DN 100% vốn nước ngoài

Mẫu Đơn xin Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng

Email In PDF.
Mẫu Đơn xin Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng

Mẫu hợp đồng liên doanh

Email In PDF.
Mẫu hợp đồng liên doanh

Mẫu Điều lệ doanh nghiệp liên doanh

Email In PDF.
Mẫu Điều lệ doanh nghiệp liên doanh

Mẫu Đơn xin Thành lập doanh nghiệp liên doanh

Email In PDF.
Mẫu Đơn xin Thành lập doanh nghiệp liên doanh

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Email In PDF.
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Mẫu Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư

Email In PDF.
PHỤ LỤC I-16: Mẫu văn bản chỉ áp dụng đối với đầu tư nước ngoài
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam)

Mẫu Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Email In PDF.
PHỤ LỤC I-15: Mẫu văn bản chỉ áp dụng đối với đầu tư nước ngoài
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam)

Mẫu Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Email In PDF.
PHỤ LỤC I-14: Mẫu văn bản chỉ áp dụng đối với đầu tư nước ngoài
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam)

Mẫu Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư

Email In PDF.
PHỤ LỤC I-13: Mẫu văn bản chỉ áp dụng đối với đầu tư nước ngoài
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam)

Trang 5