Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Đầu tư ______________________________________________________________________________

Mẫu Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Email In PDF.
PHỤ LỤC I-12: Mẫu văn bản chỉ áp dụng đối với đầu tư trong nước
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam)

Mẫu Bản đăng ký dự án đầu tư

Email In PDF.
PHỤ LỤC I-11: Mẫu văn bản chỉ áp dụng đối với đầu tư trong nước
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam)

Mẫu Danh sách thành viên sáng lập Công ty hợp danh

Email In PDF.
PHỤ LỤC I-10: Danh sách thành viên sáng lập Công ty hợp danh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam)

Mẫu Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần

Email In PDF.
PHỤ LỤC I-9: Danh sách Cổ dông sáng lập Công ty cổ phần
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam)

Mẫu Danh sách thành viên Công ty TNHH

Email In PDF.
PHỤ LỤC I-8: Danh sách thành viên đối với Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam)

Mẫu Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

Email In PDF.
Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

Mẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Email In PDF.
Mẫu văn bản áp dụng chung cho đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài: Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

Mẫu Giấy chứng nhận Đầu tư điều chỉnh

Email In PDF.
Giấy chứng nhận Đầu tư điều chỉnh: Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Mẫu số 11
(Áp dụng với trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư)

Mẫu Giấy chứng nhận đầu tư

Email In PDF.
Giấy chứng nhận Đầu tư: Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Mẫu số 10
(Mẫu giấy chứng nhận đầu tư áp dụng cho dự án cấp mới)

Mẫu Thông báo thực hiện Dự án đầu tư ở nước ngoài

Email In PDF.
Thông báo thực hiện Dự án đầu tư ở nước ngoài: Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Mẫu số 9
(Áp dụng theo quy định Điều 20, Nghị Định 78)

Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của Dự án đầu tư

Email In PDF.
Báo cáo tình hình hoạt động của Dự án đầu tư: Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Mẫu số 8
(Áp dụng cho dự án điều chỉnh Giấy CNĐT/Giấy Phép đầu tư diện thẩm tra, dự án đăng ký lại và theo quy định Điều 22 Nghị Định 78)

Trang 6