Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Hợp đồng Mẫu Thông báo Kết quả đóng BHYT, BHXH ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo Kết quả đóng BHYT, BHXH

Email In PDF.
Thông báo Kết quả đóng BHYT, BHXH
Mẫu số: 08-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI .....
BẢO HIỂM XÃ HỘI..………..
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ……../TB-BHXH

…………..ngày …….tháng ……..năm......

 

Mẫu số: 08-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

THÔNG BÁO

Kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tháng …… năm…….

Kính gửi: …………………………………………………………………………………

Bảo hiểm xã hội ………………..thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT bắt buộc của đơn vị như sau:

Diễn giải

BHXH

BHYT

Lãi chậm đóng

Cộng

1

2

3

4

5=2+3+4

1. Số lao động tham gia:

2. Quỹ tiền lương:

3. Tổng số tiền phải đóng trong kỳ:

Trong đó:

3.1. Số tiền phải đóng trong kỳ:

3.2. Số tiền điều chỉnh:

3.2.1. Tăng

3.2.2. Giảm

3.3. Số tiền kỳ trước chuyển sang:

3.3.1. Thừa

3.3.2. Thiếu

4. Số tiền đã nộp trong kỳ:

4.1. Số thực nộp:

+ UNC số….ngày …/…/…..

+ UNC số….ngày …/…/…..

4.2. Ghi thu BHXH 2%:

5. Số tiền chuyển kỳ sau:

5.1. Thừa

5.2. Thiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

1. Số 2% BHXH để lại đơn vị kỳ này là: ………….. Lũy kế từ đầu quý: ……………………

2. Kết quả đơn vị đã đóng BHXH cho ……………..lao động đến hết tháng …………… năm 20…..

3. Số nộp thiếu là ……… đồng đề nghị đơn vị nộp vào số TK ………. Tại …….. cho cơ quan BHXH trước ngày …………

4. Đề nghị đơn vị kiểm tra số liệu trên, nếu chưa thống nhất yêu cầu đến cơ quan BHXH ……….............. để kiểm tra điều chỉnh trước ngày …../……/……. Quá thời hạn trên nếu đơn vị không đến, số liệu trên là đúng.

Cán bộ thu

Giám đốc BHXH

 

Ghi chú: Mẫu số 08-TBH do cơ quan BHXH lập hàng tháng (quý) gửi đơn vị SDLĐ.

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy