Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Hợp đồng ______________________________________________________________________________

Mẫu Hợp đồng lao động

Email In PDF.

Download Mẫu Hợp đồng lao động


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

 

                                          HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

                                                         Số: …….. – HĐLĐ

Chúng tôi:

Một bên là:

Ông (bà): …………………………………………………………………………………..................

Sinh năm: ………………………. Quốc tịch: ………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………….

Đại diện doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………....

 

Một bên là:

Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………....

Sinh năm: ……………………….. Quốc tịch: ……………………………………………………….

Trình độ văn hóa: ……………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………….

Nơi cấp trú: …………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng minh nhân dân (hoặc sổ lao động) số: ……………………………………………....

 

Cùng nhau thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động gồm những điều khoản dưới đây:

Điều 1: Ông (bà): ……………………………………………………………………………………..

Sẽ làm việc cho: ……………………………………………………………………………………....

Theo hình thức (ghi rõ là loại đồng không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn xác định hay hợp đồng theo mùa vụ, hay công việc).

Tại địa điểm: (Kể cả phạm vi dự kiến có sự di chuyển): ………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………..

Phương tiện đi lại làm việc (từ nơi ở đến doanh nghiệp và ngược lại do doanh nghiệp đảm nhiệm hay cá nhân tự lo liệu): ……………………………………………………………………….

Chức vụ, cương vị đảm nhiệm: ……………………………………………………………………..

Mức lương chính (ghi cả số và chữ, loại tiền): …………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………..

Phụ cấp gồm có: ……………………………………………………………………………………...

Điều 2: Ông (bà): ……………………………………………………………………………………..

Sẽ làm việc theo chế độ thời gian (bình thường, đặc biệt):……………………………………....

Số ngày nghỉ được hưởng lương hàng năm gồm: ………………………………………………..

Được cấp phát những vật dụng cần thiết để làm việc như: ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Và phải chịu trách nhiệm (hay không chịu trách nhiệm) trong việc giữ gìn, bảo quản những tài sản đó nếu để:

+ Mất

+ Hư hỏng

Trang bị bảo hộ khi làm việc gồm: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3: Ông (bà): ……………………………………………………………………………………..

Chịu sự điều hành trực tiếp trong công việc của Ông (bà)……………………………………….

(ghi rõ chức vụ người quản lý).

Ngoài ra khi cần thiết làm theo chỉ thị của Ông (bà): ……………………………………………..

Điều 4: Ông (bà): ……………………………………………………………………………………..

Có nghĩa vụ: …………………………………………………………………………………………..

Điều 5: Ông (bà): ……………………………………………………………………………………..

Có quyền: ……………………………………………………………………………………………...

Đề nghị thỏa thuận lại một hoặc toàn bộ các nội dung đã được nêu trong bản hợp đồng (thông qua người quản lý trực tiếp, đại diện công nhân hay đại diện tổ chức công đoàn, trực tiếp với giám đốc).

Được hưởng (các phúc lợi) gồm: …………………………………………………………………...

Và được hưởng nâng lương, bồi dưỡng theo chế độ:

…………………………………………………………………………………………………………..

Chấm dứt hợp đồng lao động khi: ………………………………………………………………….

Nhưng phải báo cho doanh nghiệp biết trước một thời hạn là: ………………………………....

Nếu không tuân theo thời hạn báo trước, ông (bà) có thể (bị yêu cầu bồi thường, cắt giảm tiền thưởng: …………………………………………………………………………………………...

Điều 6: Doanh nghiệp:………………………………………………………………………………..

Có nghĩa vụ: …………………………………………………………………………………………..

Và có quyền: …………………………………………………………………………………………..

Điều 7: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ………………… cho đến ngày ………………...

Điều 8: Hợp đồng này làm thành hai bản (02):

-          Một bản do Ông (bà) ………………………………………………………………… giữ.

-          Một bản lưu giữ tại doanh nghiệp.

Lập tại: ………………………………………………………………………………………………....

 

                                                            

                                                                                                               Ngày … tháng … năm ……

               Ông (bà)                                                                            GIÁM ĐỐC

 

 

 

  

 

 

             (Ký tên)                                                                           (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu Hợp đồng in Văn hóa phẩm

Email In PDF.

Download Mẫu Hợp đồng in Văn hóa phẩm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

 

HỢP ĐỒNG IN (VĂN HÓA PHẨM)

Số: …../HĐ…

 

-          Căn cứ Pháp lý ……………………………………………………………………..………………

-          Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

-          Hôm nay ngày …………… Tại: …………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

 

Bên A là: ………………………………………………………………………………………………

-          Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

-          Điện thoại: …………………………………………………………………………………………..

-          Tài khoản số: …………………………………………………………………………………..……

-          Đại diện là: ………………………………………………………………………………………….

 

Bên B là: (Nhà máy in hoặc cơ sở in ấn)…………………………………………………………

-     Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

-          Điện thoại: …………………………………………………………………………………………..

-          Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………..…

-          Đại diện là: ………………………………………………………………………………………….

Cùng ký kết cam đoan thực hiện hợp đồng như sau:

 

Điều 1: Bên B nhận gia công cho bên A các ấn phẩm

 

STT

Tên ấn phẩm và quy cách (ghi rõ khổ thành phẩm)

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Giấy

Công in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng giá trị hợp đồng là: ………… đồng.

Điều 2: Điều khoản về bản thảo, sửa bài, về chất lượng và số lượng

       Bên A chịu trách nhiệm về pháp lý xuất bản và nội dung ấn phẩm theo luật định. Bản thảo của bên A phải đánh máy rõ ràng, mẫu ghi đúng kích cỡ thu phóng maket phải cụ thể. Khi xắp chữ bên B sẽ đưa cho bên A sửa BON in 2 lần. Nếu việc sửa chữa (thêm hoặc bớt) ngoài phạm vi bản thảo đã đưa thì bên A phải chịu thêm phí tổn. Nếu thay đổi trên 10% một trang chữ thì ngoài việc chịu phí tổn thời hạn trả hàng cũng bị chậm.

        Bên B chỉ được phép in khi bên A đã ký duyệt in và phải thực hiện đúng yêu cầu chất lượng, số lượng theo phiếu tiếp hàng mà bên A đặt in. Sau khi đặt hàng, nếu bên A thay đổi gì về maket và bản thảo, bên A phải có văn bản đề nghị cụ thể bổ sung vào Phiếu tiếp hàng.

       Trường hợp in thêm hoặc rút bớt số lượng, bên A phải đề nghị với bên B bằng văn bản ngay khi ký duyệt in. Nếu bỏ không in nữa thì hai bên sẽ làm biên bản hủy hợp đồng.

       Nếu số lượng đặt in bị hụt trong khoảng dưới 0,5% bên A đồng ý chấp thuận cho bên B không phải in bù.

Điều 3: Điều khoản về vật tư (Ghi rõ chủng loại, số lượng do bên nào cung cấp…)

-          ……………………………………………………………………………………………………

-          ……………………………………………………………………………………………………

-          ……………………………………………………………………………………………………

Điều 4: Điều khoản về quy cách bao gói thành phẩm, bốc xếp, vận chuyển và giao hàng.

      Bên B thực hiện bao gói theo đề nghị của bên A đã được ghi trong phiếu tiếp hàng và giao làm …….. đợt bắt đầu từ ngày …………. Xong vào ngày …………… tại kho của bên B. Bên B đảm nhận bốc xếp lên phương tiện của bên A. Bên B chỉ giao hàng khi bên A hoàn tất các thủ tục thanh toán.

Điều 5: Điều khoản về thanh toán

     Hàng đặt in với đơn giá đã ghi ở Điều 1, nếu có thay đổi hai bên xem xét và làm biên bản điều chỉnh cho phù hợp.

  1. Phương thức thanh toán: …………………………………………………………………………….
  2. Chứng từ thanh toán gồm: Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho.
  3. Khi nhận hàng bên A thanh toán toàn bộ giá trị hóa đơn.

Điều 6: Trường hợp điều chỉnh hợp đồng

     Trong thực tế có những bất thường xảy ra như: Mất điện, thiết bị hư hỏng, thiếu nguyên liệu, hỏa hoạn, bão lụt v.v… hoặc phải yêu cầu chính trị đột xuất, gây khó khăn cho việc thực hiện hợp đồng thì bên B phải thông báo bằng văn bản cho bên A để hai bên xem xét điều chỉnh hợp đồng.

Điều 7: Các điều khoản cần thiết khác

      Hợp đồng có giá trị từ ngày ………………….

      Trong khi đang thực hiện hợp đồng mà Nhà nước có những thay đổi về chính sách liên quan đến các điều khoản trong hợp đồng thì hai bên sẽ cùng bàn và giải quyết.

      Hợp đồng này được lập tại …………………………………., gồm ….. bản, bên A giữ …….. bản, bên B giữ …… bản có giá trị từ ngày lập Hợp đồng.

      Hai bên cam kết thực hiện đúng hợp đồng này theo Pháp luật của Nhà nước CHXHCN   Việt Nam.

 

                             ĐẠI DIỆN BÊN A                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

                                  (Ký tên)                                                             (Ký tên)

Trang 5