Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế

Email In PDF.
Mẫu số: 01-2/HKNN PHỤ LỤC BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ (Dành cho trường hợp hoán đổi/ chia chỗ trong vận tải hàng không quốc tế)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Phụ lục Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế

Email In PDF.
Mẫu số: 01-1/HKNN PHỤ LỤC BẢNG KÊ THU NHẬP VẬN TẢI QUỐC TẾ (Dành cho vận tải hàng không quốc tế)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Tờ khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu số: 01/HKNN TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HÃNG HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu

Email In PDF.
Mẫu số: 01/TNKDCK GIẤY CHỨNG NHẬN TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU (Kèm theo hồ sơ miễn, giảm thuế theo Hiệp định)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu số: 01/NTNN TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất

Email In PDF.
Mẫu số: 01-1/LPTB THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28/02 /2010 của Bộ Tài chính)

Mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ

Email In PDF.
Mẫu số: 02/LPTB TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (Áp dụng đối với tài sản là máy bay, ô tô, xe máy, tàu, thuyền, súng săn, súng thể thao)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/ 2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất

Email In PDF.
Mẫu số: 01/LPTB TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/ 2011/TT-BTC ngày 28/02 /2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Tờ khai quyết toán phí, lệ phí

Email In PDF.
Mẫu số: 02/PHLP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ (Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BTC ngày 28/02/2010 của Bộ Tài chính)

Mẫu Tờ khai phí, lệ phí

Email In PDF.
Mẫu số: 01/PHLP TỜ KHAI PHÍ, LỆ PHÍ (Dành cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/ 2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Tờ khai phí xăng dầu

Email In PDF.
Mẫu số: 01/PHXD TỜ KHAI PHÍ XĂNG DẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của Bộ Tài chính)

Trang 10