Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế ______________________________________________________________________________

Mẫu BIên bản xác nhận tài trợ cho y tế

Email In PDF.
Mẫu số: 04/TNDN: BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục

Email In PDF.
Mẫu số: 03/TNDN: BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Mẫu Bảng kê thanh toán tiền điện, nước

Email In PDF.
Mẫu số: 02/TNDN: BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Mẫu Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Email In PDF.
Mẫu số: 01/TNDN: BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Mẫu Công văn đề nghị bàn giao tài sản quý hiếm

Email In PDF.
Mẫu số 06: Mẫu Công văn đề nghị bàn giao tài sản quý hiếm
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi vào bảo quản)

Mẫu Hợp đồng bảo quản tài sản quý hiếm

Email In PDF.
Mẫu số 05 :Mẫu Hợp đồng bảo quản tài sản quý hiếm
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi vào bảo quản)

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản quý hiếm

Email In PDF.
Mẫu số 04a: Mẫu Biên bản giao nhận tài sản quý hiếm
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi vào bảo quản)

Mẫu Bảng kê chi tiết tài sản quý hiếm gửi

Email In PDF.
Mẫu số 03: Mẫu Bảng kê chi tiết tài sản quý hiếm gửi
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi vào bảo quản)

Mẫu Giấy đề nghị gửi tài sản quý hiếm

Email In PDF.
Mẫu số 02: Mẫu Giấy đề nghị gửi tài sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi vào bảo quản)

Mẫu Công văn về việc giao tài sản quý hiếm

Email In PDF.
Mẫu số 01: Mẫu Công văn về việc giao tài sản quý hiếm
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi vào bảo quản)

Mẫu Tờ khai thuế GTGT

Email In PDF.
Mẫu số 03/GTGT: Mẫu Tờ khai thuế GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính)

Trang 3