Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Email In PDF.
Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

Email In PDF.
Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn: (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

Mẫu Báo cáo về việc nhận in hoá đơn

Email In PDF.
Mẫu Báo cáo về việc nhận in hoá đơn: (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn

Email In PDF.
Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn: (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ

Email In PDF.
Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ: (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn

Email In PDF.
Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn: Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

Mẫu Hóa đơn bán hàng hóa

Email In PDF.
Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành: (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

Mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng

Email In PDF.
Hóa đơn giá trị gia tăng do Chi cục thuế phát hành: (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC Ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính)

Trang 42