Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho nhà thầu nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu số 04-ĐK-TCT: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ - DÙNG CHO CÁC NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân kinh doanh

Email In PDF.
Mẫu số 03-ĐK-TCT: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ - DÙNG CHO CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN SXKD HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Bảng kê các nhà thầu phụ của đơn vị trực thuộc

Email In PDF.
Mẫu số 02-ĐK-TCT-BK03: BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ (Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Bảng kê kho hàng trực thuộc của đơn vị trực thuộc

Email In PDF.
Mẫu số 02-ĐK-TCT-BK02: BẢNG KÊ KHO HÀNG TRỰC THUỘC (Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Bảng kê các văn phòng đại diện của đơn vị trực thuộc

Email In PDF.
Mẫu số 02-ĐK-TCT-BK01: BẢNG KÊ CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH (Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho đơn vị trực thuộc

Email In PDF.
Mẫu số 02-ĐK-TCT: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ - DÙNG CHO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu số 01-ĐK-TCT-BK04: BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI (Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Bảng kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch

Email In PDF.
Mẫu số 01-ĐK-TCT-BK03: BẢNG KÊ CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH; ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, KHO HÀNG TRỰC THUỘC (Không hoạt động kinh doanh, không kê khai nộp thuế với cơ quan thuế) (Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Bảng kê các đơn vị trực thuộc

Email In PDF.
Mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02: BẢNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC (Kể cả các đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện có phát sinh nghĩa vụ thuế và trực tiếp kê khai nộp thuế với cơ quan thuế) (Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Bảng kê các đơn vị thành viên

Email In PDF.
Mẫu số 01-ĐK-TCT-BK01 : BẢNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN (Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức kinh doanh

Email In PDF.
Mẫu số 01-ĐK-TCT: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ - DÙNG CHO TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Trang 5