Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - cá nhân

Email In PDF.
Mẫu số 01/TK-SDDPNN: TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Bảng kê gia hạn nộp thuế doanh nghiệp

Email In PDF.
BẢNG KÊ GIA HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP QUÝ I, II, III ĐÃ THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Báo cáo tài chính áp dụng cho Công ty quản lý quỹ

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 02: DANH MỤC VÀ MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ

Danh mục tài khoản kế toán áp dụng cho công ty quản lý quỹ

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ

Mẫu Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định

Email In PDF.
Mẫu số: 03/ĐNHT GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ THEO HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN (Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định

Email In PDF.
Mẫu số: 02/ĐNHT GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ THEO HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN (Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao Việt Nam

Email In PDF.
Mẫu số: 01-6/ĐNHT BẢNG KÊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO DÙNG CHO VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện

Email In PDF.
Mẫu số: 01-5/ĐNHT BẢNG KÊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO DÙNG CHO CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu số: 01-4/ĐNHT BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ

Email In PDF.
Mẫu số: 01-3/ĐNHT BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Bảng tổng hợp phí xăng dầu

Email In PDF.
Mẫu số: 01-2/ĐNHT BẢNG TỔNG HỢP PHÍ XĂNG DẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

Trang 7