Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào

Email In PDF.
Mẫu số: 01-1/ĐNHT BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

Email In PDF.
Mẫu số: 01/ĐNHT GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo TT số 28/2011/T-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế

Email In PDF.
Mẫu số: 01/MGTH VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt

Email In PDF.
Mẫu số: 02/NOPT VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Thông báo nộp thuế áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán

Email In PDF.
Mẫu số: 03/THKH THÔNG BÁO NỘP THUẾ (Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoản)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Tờ khai thuế khoán dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản

Email In PDF.
Mẫu số: 02/THKH TỜ KHAI THUẾ KHOÁN (Dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Tờ khai thuế khoán dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Email In PDF.
Mẫu số: 01/THKH TỜ KHAI THUẾ KHOÁN (Dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định

Email In PDF.
Mẫu số: 01/HTQT Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và....(tên nước, vùng, lãnh thổ ký kết)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu số:04/NTNN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu số: 03/NTNN TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu Bảng kê các nhà thầu phụ Việt Nam tham gia hợp đồng nhà thầu

Email In PDF.
Mẫu số: 02-2/NTNN PHỤ LỤC BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ VIỆT NAM THAM GIA HỢP ĐỒNG NHÀ THẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

Trang 8