Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo về nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu của thương nhân

Email In PDF.
PHỤ LỤC 6: MẪU BÁO CÁO VỀ NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU CỦA THƯƠNG NHÂN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU
(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Mẫu Bản cam kết pháp lý và tài chính của thương nhân nhập khẩu phế liệu

Email In PDF.
PHỤ LỤC 4: MẪU BẢN CAM KẾT PHÁP LÝ VÀ TÀI CHÍNH CỦA THƯƠNG NHÂN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU
(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Mẫu Thông báo nhập khẩu phế liệu

Email In PDF.
PHỤ LỤC 3: MẪU THÔNG BÁO NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU
(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Email In PDF.
PHỤ LỤC 1: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU
(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Mẫu Phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh

Email In PDF.
Mẫu HQ/2012 - PLQC: PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA QUÁ CẢNH APPENDIX DECLARATION FOR GOODS IN TRANSIT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 186/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh)

Mẫu tờ khai hàng hóa quá cảnh

Email In PDF.
Mẫu HQ/2012-QC: TỜ KHAI HÀNG HÓA QUÁ CẢNH / DECLARATION FOR GOODS IN TRANSIT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 186/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh)

Mẫu Phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

Email In PDF.
Mẫu PLHQ/2012-KNQ: PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 183/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan)

Mẫu Tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

Email In PDF.
Mẫu HQ/2012-KNQ: TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 183/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan)

Mẫu Báo cáo hoạt động của Thương nhân nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu BC. Báo cáo hoạt động của Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2012/TT-BCT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công Thương)

Mẫu hông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Thương nhân nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu TB. Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2012/TT-BCT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công Thương)

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn và sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

Email In PDF.
Mẫu MĐ-5. Đơn đề nghị gia hạn và sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2012/TT-BCT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công Thương)

Trang 2