Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Chứng Khoán & Thị trường vốn ______________________________________________________________________________

Thủ tục Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán

Email In PDF.

Thủ tục: Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư là tổ chức thuộc loại hình quỹ đầu tư chứng khoán)

Thủ tục Đăng ký giao dịch trái phiếu Chính phủ

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

+ Đối với cá nhân, tổ chức: tổ chức phát hành có đề nghị bằng văn bản về việc đăng ký giao dịch TPCP

+ Đối với cơ quan hành chính nhà nước: Sở GDCK Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đề nghị và làm thủ tục niêm yết TPCP

Thủ tục Đăng ký niêm yết tại Sở GDCK, Trung tâm GDCK

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

1. Tổ chức đăng ký niêm yết chứng khoán phải nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán

Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty chứng khoán đăng ký thành viên nộp Hồ sơ đăng ký thành viên cho SGDCK Tp.HCM.

Thủ tục Đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Nộp hồ sơ đăng ký thành viên lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu

Đăng ký giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội

Email In PDF.

Thủ tục Đăng ký giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội)

Thủ tục Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

1. Nộp hồ sơ

- Công ty chứng khoán gửi hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến đến UBCKNN trực tiếp tại trụ sở UBCKNN hoặc theo đường bưu điện.

Thủ tục Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

+ Đối với cá nhân, tổ chức: nộp hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký với UBCKNN

+ Đối với cơ quan hành chính nhà nước: tiếp nhận và xem xét hồ sơ, cấp Giấy CN ĐK hoạt động lưu ký chứng khoán

Thủ tục Đăng ký chào bán cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Cổ đông sáng lập công ty đầu tư chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ gửi Hồ sơ đăng ký chào bán cho UBCKNN trực tiếp hoặc theo đường công văn gồm 02 bản, kèm theo file điện tử theo địa chỉ do UBCKNN quy định

Thủ tục Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng tới UBCKNN trực tiếp hoặc theo đường công văn gồm 02 bản, kèm theo file điện tử theo địa chỉ do UBCKNN quy định

Thủ tục Đăng ký lập quỹ công chúng

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, Công ty quản lý quỹ phải gửi UBCKNN hồ sơ báo cáo kết quả chào bán và đăng ký lập quỹ

Trang 2