Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Chứng Khoán & Thị trường vốn ______________________________________________________________________________

Thủ tục Thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ nước ngoài

Email In PDF.

Thủ tục: Thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục Đề nghị giải thể công ty quản lý quỹ

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ đề nghị giải thể đến UBCKNN

Thủ tục Báo cáo tăng, giảm vốn điều lệ công ty quản lý quỹ

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Gửi hồ sơ báo cáo UBCKNN trong thời hạn tối thiểu 15 ngày làm việc trước khi thực hiện việc tăng, giảm vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình các vấn đề có liên quan nếu UBCKNN có yêu cầu.

Thủ tục Đề nghị cấp phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ đến UBCKNN

Thủ tục Đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Nộp hồ sơ: Cá nhân đáp ứng đủ điều kiện gửi hồ sơ đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề chứng khoán đến UBCKNN; sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu

Thủ tục Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Nộp hồ sơ: Cá nhân đáp ứng đủ điều kiện gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đến UBCKNN; trường hợp UBCKNN có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ đáp ứng điều kiện theo yêu cầu

Thủ tục Đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Nộp hồ sơ: Cá nhân đáp ứng đủ điều kiện gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đến UBCKNN; trường hợp UBCKNN có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ đáp ứng điều kiện theo yêu cầu

Thủ tục Thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của công ty chứng khoán nước ngoà

Email In PDF.

Thủ tục: Thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục Thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty chứng khoán phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh đến UBCKNN

Thủ tục Đề nghị lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận lập phòng giao dịch đến UBCKNN

Thủ tục Đề nghị lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty chứng khoán phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận lập văn phòng đại diện đến UBCKNN

Trang 4