Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thuế, Tài chính ______________________________________________________________________________

Thông tư 198/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 hướng dẫn việc thu phí hoa tiêu hàng hải

Email In PDF.
Thông tư số 198/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải

Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 sửa đổi Nghị định 124/2008/NĐ-CP

Email In PDF.
Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011  của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 sửa đổi Nghị định 123/2008/NĐ-CP

Email In PDF.
Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Thông tư 197/2011/TT-BTC ngày 28/12/2011 hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Email In PDF.
Thông tư số197/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 186/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011 quy định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia

Email In PDF.
Thông tư số 186/2011/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc quy định về định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia tại cửa kho Dự trữ Nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

Thông tư 185/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011 quy định mức phí bảo quản lương thực

Email In PDF.
Thông tư số 185/2011/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc quy định về định mức phí bảo quản lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

Thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP

Email In PDF.
Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân

Thông tư 182/2011/TT-BTC ngày 15/12/2011 quy định mức thu phí giám định tư pháp

Email In PDF.
Thông tư số 182/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần

Nghị định 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 sửa đổi Nghị định 26/2009/NĐ-CP

Email In PDF.
Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tư 172/2011/TT-BTC ngày 1/12/2011 quy định về quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

Email In PDF.
Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Thông tư 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 hướng dẫn Nghị định 74/2011/NĐ-CP

Email In PDF.
Thông tư 158/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2011/NĐ-CP ngày 25/08/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Trang 8