Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thương mại , Hải quan ______________________________________________________________________________

Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 2/11/2010

Email In PDF.
Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực Hải quan

Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg ngày 12/8/2006

Email In PDF.
Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử

Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/205

Email In PDF.
Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 06 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử

Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 9/3/2009

Email In PDF.
Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 03 năm 2009 của Bộ Tài chính qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan

Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009

Email In PDF.
Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử

Quyết định 916/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2008

Email In PDF.
Quyết định số 916/QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan về quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiếm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

Quyết định số 77/2004/QĐ-BTC ngày 28/09/2004

Email In PDF.
Quyết định số 77/2004/QĐ-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2004 của Bộ Tài chính quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009

Email In PDF.
Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế

Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16/06/2009

Email In PDF.
Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 14/02/2001

Email In PDF.
Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 14 tháng 02 năm 2001 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, giấy thông báo thuế và quyết định điều chỉnh thuế

Quyết định 1179/QĐ-TCHQ ngày 17/06/2009

Email In PDF.
Quyết định số 1179/QĐ-TCHQ ngày 17 tháng 06 năm 2009 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

Trang 10