Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thương mại , Hải quan ______________________________________________________________________________

Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 về thủ tục hải quan

Email In PDF.
Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 20 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Phần 2)

Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 về thủ tục hải quan

Email In PDF.
Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 20 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Phần 1)

Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 về xác định giá trị hải quan

Email In PDF.
Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Thông tư số 195/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 về xử lý hàng tồn đọng trong kho ngoại quan

Email In PDF.
Thông tư số 195/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý hàng hoá tồn đọng trong kho ngoại quan

Thông tư số 36/2003/TT-BTC ngày 17/4/2003 về xử lý hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan

Email In PDF.
Thông tư số 36/2003/TT-BTC ngày 17 tháng 04 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hoá tồn đọng trong kho ngoại quan

Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ ngày 27/7/2009 về quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan

Email In PDF.
Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ ngày 27 tháng 07 năm 2009 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 về nhập khẩu xăng dầu

Email In PDF.
Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu

Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 9/6/2009 hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô

Email In PDF.
Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 06 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam

Thông tư số 19/2009/TT-BCT ngày 7/7/2009 về nhập khẩu ô tô

Email In PDF.
Thông tư số 19/2009/TT-BCT ngày 07 tháng 07 năm 2009 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006 của liên Bộ Thương mại - Giao thông Vận tải - Tài chính - Công an hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ

BỘ CÔNG THƯƠNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 19/2009/TT-BCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2009

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2006 CỦA LIÊN BỘ THƯƠNG MẠI – GIAO THÔNG VẬN TẢI – TÀI CHÍNH – CÔNG AN HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 16 CHỖ NGỒI ĐÃ QUA SỬ DỤNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2006/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Sau khi thống nhất với các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công an, Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch Bộ Thương mại – Bộ Giao thông vận tải – Bộ Tài chính – Bộ Công an số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ, như sau:

Điều 1. Phần sửa đổi, bổ sung

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục III. Thủ tục nhập khẩu và đăng ký lưu hành, như sau:

“2. Ô tô đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu. Thủ tục Hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu”.

- Sửa đổi cụm từ “Bộ Thương mại” thành “Bộ Công Thương”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Các nội dung khác của Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA không được sửa đổi, vẫn giữ nguyên hiệu lực.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp).
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng cục Hải quan;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên  

 

Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA về nhập khẩu ô tô

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 03 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính - Bộ thương mại - Bộ Công an hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ

Quyết định số 24/2004/QĐ-BTC ngày 5/3/2004 về việc sửa đổi nội dung Tờ khai xuất khẩu biên giới

Email In PDF.
Quyết định số 24/2004/QĐ-BTC ngày 05 tháng 03 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi nội dung Tờ khai xuất khẩu biên giới

Trang 8