Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Năng lượng, Viễn thông ______________________________________________________________________________

Thông tư 10/2012/TT-BTTTT ngày 10/7/2012 ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông

Email In PDF.
Thông tư số 10/2012/TT-BTTTT ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

Thông tư liên tịch 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL ngày 19/6/2012 về bảo hộ quyền tác giả trên internet

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL ngày 19 tháng 06 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông

Thông tư 08/2012/TT-BTTTT ngày 25/6/2012 hướng dẫn Quyết định 65/2008/QĐ-TTg

Email In PDF.
Thông tư số 08/2012/TT-BTTTT ngày 25 tháng 06 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định số 72/2011/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích giai đoạn 2011 - 2013

Thông tư 05/2012/TT-BTTTT ngày 18/5/2012 về việc phân loại các dịch vụ viễn thông

Email In PDF.
Thông tư số 05/2012/TT-BTTTT ngày 18 tháng 05 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân loại các dịch vụ viễn thông

Thông tư liên tịch số 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 25/4/2012 sửa đổi Thông tư liên tịch 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/09/2009

Thông tư 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 về quản lý thuê bao di động trả trước

Email In PDF.
Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13 tháng 04 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý thuê bao di động trả trước

Thông tư 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 quy định về sử dụng dịch vụ bưu chính

Email In PDF.
Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15 tháng 03 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 9/3/2012 hướng dẫn Luật Khoáng sản

Email In PDF.
Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản

Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT ngày 4/10/2011 về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet

Email In PDF.
Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn Nghị định 80/2007/NĐ-CP

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18 tháng 06 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thông tư số 01/2011/TT-BKHCN ngày 16/3/2011 về đăng ký hoạt động của Tổ chức KH & CN có vốn nước ngoài

Email In PDF.
Thông tư số 01/2011/TT-BKHCN ngày 16 tháng 03 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của Tổ chức Khoa học và Công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Tổ chức Khoa học và Công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

Trang 2