Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Xây dựng Quyết định 33/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 ban hành Quy chế đấu giá thuê diện tích kinh doanh dịch vụ NCC ______________________________________________________________________________

Quyết định 33/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 ban hành Quy chế đấu giá thuê diện tích kinh doanh dịch vụ NCC

Email In PDF.
Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 33/2012/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN THUÊ DIỆN TÍCH KINH DOANH DỊCH VỤ TẠI CÁC NHÀ CHUNG CƯ TÁI ĐỊNH CƯ VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI ĐƯỢC ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nuớc ngày 3/6/2008;

Căn cứ Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND ngày 19/4/2008 của HĐND Thành phố về quản lý, sử dụng diện tích nhà thuộc sở hữu Nhà nước dành cho mục đích công cộng và kinh doanh dịch vụ trong các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2125/TTr-SXD ngày 18/4/2012 và Báo cáo thẩm định số 2257/STP-VBPQ ngày 16/10/2012 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND TP;
- VPUB: Chánh VP, các PVP, các phòng CV, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, TNth.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ CHO THUÊ DIỆN TÍCH KINH DOANH DỊCH VỤ TẠI CÁC NHÀ CHUNG CƯ TÁI ĐỊNH CƯ VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND thành phố Hà Nội)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định việc đấu giá thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội, được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Phần diện tích kinh doanh dịch vụ tổ chức đấu giá nêu trên là phần diện tích còn lại bên trong các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, sau khi đã trừ đi phần diện tích dành cho mục đích: Phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo vệ hệ thống thiết bị kỹ thuật của tòa nhà và phục vụ công cộng (diện tích để sinh hoạt cộng đồng dân cư, diện tích để phương tiện giao thông của các hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong tòa nhà). Phần diện tích này được xác định cụ thể về công năng sử dụng trong hồ sơ thiết kế của tòa nhà.

Điều 2. Đối tượng được tham gia đấu giá và đối tượng trúng đấu giá

Tổ chức kinh tế, cá nhân là công dân Việt Nam có đầy đủ hành vi năng lực dân sự theo quy định của pháp luật, có nhu cầu sử dụng diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ.

Đối tượng trúng đấu giá là người trả giá thuê cao nhất trong phiên đấu giá và không vi phạm quy chế đấu giá, nội quy phiên đấu giá đã đề ra.

Điều 3. Thẩm quyền quyết định và đơn vị tổ chức đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định việc đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ.

2. Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội là đơn vị tổ chức đấu giá.

Điều 4. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá

Các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Hội đồng đấu giá phát hành.

2. Đối với cùng một điểm diện tích đấu giá: Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; trong một Tổng công ty nếu có hai doanh nghiệp trở lên, thì chỉ một doanh nghiệp được tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

3. Công ty Quản lý và phát triển Nhà Hà Nội chịu trách nhiệm thẩm định điều kiện được tham gia đấu giá của các tổ chức cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Hội đồng đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ và Tổ công tác giúp việc Hội đồng

1. Hội đồng đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ và Tổ công tác giúp việc Hội đồng.

a) Hội đồng đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ do lãnh đạo Sở Xây dựng là Chủ tịch Hội đồng; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội là Phó Chủ tịch Hội đồng; đại diện: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường là thành viên Hội đồng. Hội đồng có trách nhiệm ban hành quy chế hoạt động, thành lập Tổ Công tác giúp việc để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Hội đồng đấu giá phân công.

Hội đồng đấu giá và Tổ công tác giúp việc được thành lập để thực hiện việc đấu giá cho các địa điểm trên phạm vi toàn Thành phố.

b) Ủy ban nhân dân dân Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng thành lập Hội đồng đấu giá. Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng đấu giá.

2. Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội là đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá thuê diện tích kinh doanh dịch vụ, có nhiệm vụ:

a) Xác định cụ thể vị trí, kích thước, diện tích và hồ sơ liên quan đến diện tích được tổ chức đấu giá;

b) Lập kế hoạch đấu giá báo cáo Hội đồng đấu giá (gồm: vị trí, diện tích, thời gian tổ chức đấu giá,...);

c) Thông báo tổ chức đấu giá;

d) Lập hồ sơ mời đấu giá (gồm: Thông báo mời đấu giá, mẫu đơn xin tham gia đấu giá, phiếu đấu giá, nội quy mỗi phiên đấu giá, kèm theo Quy chế đấu giá), tổ chức việc đăng ký tham gia đấu giá, thu phí đấu giá;

đ) Lập dự trù kinh phí tổ chức thực hiện đấu giá hàng năm, báo cáo Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt;

e) Xác định giá sàn và bước giá; thời gian khai thác, sử dụng, báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt;

f) Trực tiếp tổ chức thực hiện phiên đấu giá và phân công người trực tiếp điều hành, thư ký ghi biên bản phiên đấu giá;

g) Báo cáo kết quả thực hiện lên Hội đồng đấu giá để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

h) Thực hiện các thủ tục ký hợp đồng, bàn giao diện tích kinh doanh dịch vụ cho người trúng giá quyền thuê căn cứ vào kết quả phiên đấu giá được duyệt.

Điều 6. Thông báo tổ chức đấu giá

1. Trước khi tiến hành đấu giá tối thiểu là 15 ngày, Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội phải thông báo công khai việc tổ chức đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại địa điểm nhà sẽ tổ chức đấu giá; tại Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội và trên báo Hà Nội Mới 3 số liên tiếp.

2. Nội dung thông báo công khai gồm: Địa điểm, diện tích, kích thước, ranh giới, mục đích sử dụng; thời gian, địa điểm đăng ký, thời điểm tiến hành đấu giá, mức giá khởi điểm, bước giá, mục đích sử dụng và thời gian khai thác sử dụng phần diện tích đấu giá và các thông tin khác có liên quan đến diện tích kinh doanh dịch vụ được tổ chức đấu giá.

Điều 7. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này thực hiện đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký trong thời hạn và địa điểm do Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội thông báo.

2. Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá với mức: 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng) và được cấp 01 bộ hồ sơ.

a) Hồ sơ mời đấu giá gồm:

- Thông báo mời tham gia đấu giá;

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Hội đồng đấu giá (nếu là tổ chức, đơn phải có chữ ký, chức danh của người đứng đầu có thẩm quyền, đóng dấu của tổ chức đó. Nếu là cá nhân, phải có bản sao công chứng Chứng minh nhân dân);

- Phiếu đấu giá;

- Quy chế đấu giá;

- Quy định của phiên đấu giá.

b) Phí đấu giá không được hoàn lại sau khi tham gia đấu giá. Chế độ thu, nộp, quản lý phí tham gia đấu giá thực hiện theo quy định của UBND Thành phố về việc thu phí đấu giá.

Điều 8. Xác định giá sàn (giá khởi điểm) và bước giá để đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ và thời gian khai thác sử dụng công trình

1. Nguyên tắc xác định giá sàn: Giá sàn để tổ chức đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ, được xác định trên cơ sở giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố do UBND Thành phố ban hành hằng năm.

Tại thời điểm đấu giá, nếu mức giá cho thuê nhà ban hành hàng năm không phù hợp với thị trường thì giá sàn được điều chỉnh nhân với hệ số K = 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5.

2. Bước giá: Là khoản tiền chênh lệch tối thiểu giữa mức giá trả so với mức giá khởi điểm, số tiền quy định về bước giá là: 10% giá sàn quy định.

3. Thời hạn thuê khai thác sử dụng công trình: không quá 5 năm đối với trường hợp trả tiền thuê hàng năm và không quá 10 năm đối với trường hợp trả tiền thuê 1 lần cho cả thời gian thuê.

4. Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính quyết định phê duyệt giá sàn và bước giá; ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng quyết định về thời hạn khai thác sử dụng công trình làm căn cứ tổ chức đấu giá.

Điều 9. Trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện phiên đấu giá

1. Điều kiện để mở phiên đấu giá

a) Thủ tục phiên đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ phải được hoàn thành theo đúng quy chế này trước khi đấu giá.

b) Nội quy phiên đấu giá: Mỗi phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá căn cứ Quy chế này và đặc điểm, tính chất của từng diện tích kinh doanh dịch vụ được tổ chức đấu giá để ban hành nội quy của phiên đấu giá đó. Quy chế phải được phổ biến công khai cho tất cả những người đăng ký tham gia đấu giá. Mọi thắc mắc liên quan đến Quy chế đấu giá và nội quy của phiên đấu giá (nếu có), được giải đáp cụ thể trước khi mở phiên đấu giá.

c) Chuẩn bị đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội trực tiếp tổ chức thực hiện phiên đấu giá và phân công người trực tiếp điều hành, thư ký ghi biên bản phiên đấu giá.

d) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá. Hội đồng đấu giá quy định thời gian cụ thể cho một vòng bỏ phiếu.

2. Thủ tục, trình tự mở phiên đấu giá

a) Giới thiệu thành viên Hội đồng, người điều hành và Tổ công tác giúp việc.

b) Điểm danh người đã đăng ký tham gia đấu giá, công bố người có đủ điều kiện tham gia đấu giá.

c) Người điều hành phiên đấu giá giới thiệu quy chế đấu giá, nội quy đấu giá, hình thức đấu giá.

d) Giới thiệu toàn bộ thông tin có liên quan đến diện tích kinh doanh dịch vụ thực hiện đấu giá, giải đáp thắc mắc của người tham gia đấu giá; làm các thủ tục cần thiết khác.

3. Phiên đấu giá được tiến hành theo trình tự các bước như sau:

a) Người điều hành phiên đấu giá phát phiếu trả giá cho người tham gia đấu giá (theo mẫu) và yêu cầu người tham gia đấu giá ghi giá muốn trả vào phiếu của mình.

b) Thu hết các phiếu trả giá đã phát ra và chỉ công bố mức giá trả cao nhất của vòng đấu và cụ thể tên người trả giá cao nhất.

4. Nội dung biên bản phiên đấu giá có những nội dung chủ yếu sau:

a) Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá.

b) Thành phần Hội đồng đấu giá.

c) Số người tham gia đấu giá (họ, tên, địa chỉ)...

d) Mức giá khởi điểm...

đ) Mức giá bỏ cao nhất...

e) Mức giá bỏ thấp nhất...

f) Kết luận: Người trúng đấu giá: Tên đơn vị, họ tên, địa chỉ, CMND; giá trúng đấu giá.

g) Thời hạn có hiệu lực: Ngày bàn giao diện tích kinh doanh dịch vụ; ngày ký hợp đồng và nộp tiền thuê; ngày hoàn thiện hồ sơ thuê.

Điều 10. Xử lý tình huống trong đấu giá

1. Trường hợp có 2 người trở lên cùng trả một giá cao nhất, người điều hành phiên đấu giá tổ chức rút thăm cho những người đó và công bố kết quả người trúng đấu giá.

2. Trường hợp người trúng đấu giá từ chối không nhận thuê diện tích kinh doanh dịch vụ hoặc rút lại giá đã trả thì:

a) Người bỏ giá thấp hơn liền kề được Hội đồng đấu giá xem xét phê duyệt trúng đấu giá bổ sung, nếu mức giá trả liền kề không thấp hơn giá khởi điểm một bước giá.

b) Nếu người trúng đấu giá bổ sung từ chối không nhận quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thì Hội đồng đấu giá ra văn bản hủy bỏ kết quả trúng đấu giá. Hội đồng tổ chức đấu giá lại vào một thời điểm khác.

3. Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá nhiều diện tích khác nhau. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá quyết định việc quy định trong nội quy đấu giá cho phép những người tham gia đấu giá, nhưng không trúng đấu giá diện tích kinh doanh dịch vụ trước, nếu không vi phạm quy chế đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá diện tích kinh doanh dịch vụ sau và phải nộp thêm phí đấu giá theo quy định.

4. Trường hợp sau 2 lần tổ chức đấu giá không thành thì Sở Xây dựng đề xuất cho đơn vị thuê theo hình thức chỉ định với mức giá cho thuê là giá sàn. Thời hạn cho thuê theo quy định tại khoản 3 Điều 8 quy chế này. Sau khi kết thúc hợp đồng thuê, Sở Xây dựng và Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội tổ chức đấu giá quyền thuê theo quy định.

Điều 11. Thẩm định và phê duyệt kết quả phiên đấu giá

1. Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Sở Xây dựng phê duyệt kết quả phiên đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ làm căn cứ cho Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội ký hợp đồng cho thuê nhà.

2. Nội dung phê duyệt kết quả đấu giá gồm: tên tổ chức, họ tên cá nhân, số tài khoản (nếu có) địa chỉ, số chứng minh nhân dân của người trúng đấu giá, vị trí, diện tích, giá trúng, thời hạn khai thác sử dụng nhà, tổng số tiền phải nộp, thời hạn nộp tiền thuê theo giá đã đấu trúng và các nội dung cần thiết khác.

Điều 12. Bàn giao diện tích kinh doanh dịch vụ, ký hợp đồng thuê với người trúng đấu giá

Căn cứ vào quyết định phê duyệt kết quả đấu giá của Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng cho thuê và bàn giao diện tích kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật về hợp đồng.

Điều 13. Quyền lợi và trách nhiệm của người trúng đấu giá

1. Quyền lợi:

a) Được thuê, sử dụng diện tích kinh doanh dịch vụ theo kết quả trúng đấu giá thuê do Sở Xây dựng phê duyệt. Khi thời hạn sử dụng theo hợp đồng thuê đã ký kết thúc, nếu bên thuê có nhu cầu thuê tiếp, bên thuê tiếp tục thực hiện đấu giá thuê theo quy định và được ưu tiên khi xét giá.

Giá thuê mới căn cứ vào kết quả đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại thời điểm đấu giá trong cùng khu vực gần nhất. Trường hợp trong khu vực không tổ chức đấu giá quyền thuê, Hội đồng Đấu giá xác định giá cho thuê mới, trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt.

b) Trong thời gian bên thuê đang sử dụng phần diện tích kinh doanh dịch vụ (chưa hết hạn hợp đồng), nếu UBND Thành phố thu hồi lại, bên thuê sẽ được bồi hoàn các khoản chi phí đầu tư vào diện tích được thuê căn cứ vào hợp đồng đã ký và phần giá trị còn lại (theo thời gian khấu hao là 5 năm và các hóa đơn, chứng từ liên quan).

c) Trường hợp nộp trước tiền thuê nhà cho cả thời gian thuê thì được phép chuyển nhượng quyền thuê nhà trong thời gian còn lại của hợp đồng cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng được ký hợp đồng thuê nhà trong thời gian còn lại với Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

2. Trách nhiệm

a) Thực hiện theo đúng các cam kết khi tham gia đấu giá, kết quả trúng đấu giá, hợp đồng ký kết với đơn vị quản lý nhà. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính khi thuê nhà, bảo đảm nguyên trạng tài sản Nhà nước, kết cấu công trình, thu các khoản kinh doanh phải đúng quy định về giá, phí, lệ phí do Nhà nước quy định và theo đúng quy định về quản lý nhà chung cư tái định cư, nhà ở xã hội của Thành phố.

b) Bàn giao nguyên trạng phần diện tích đã thuê theo hợp đồng khi hết thời hạn thuê và không được bồi hoàn bất kỳ khoản chi phí đầu tư nào của bên thuê đối với phần diện tích đã thuê.

c) Trường hợp người thuê trả nhà trước thời hạn hợp đồng: Thực hiện theo quy định cụ thể trong hợp đồng thuê và không được hoàn trả số tiền nhà đã nộp hàng năm, không được bồi hoàn các khoản đầu tư trên phần diện tích thuê.

Điều 14. Tổ chức thực hiện, thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ đấu giá

Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội chịu trách nhiệm nộp tiền thuê nhà theo kết quả đấu giá về Ngân sách Thành phố; thanh toán, hạch toán và quản lý, sử dụng phí đấu giá diện tích kinh doanh, dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội tuân thủ theo quy định về quản lý tài chính của Nhà nước.

Chương 3.

XỬ LÝ VI PHẠM, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH

Điều 15. Xử lý vi phạm

Tại phiên đấu giá, các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu thông đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước thì Hội đồng đấu giá thống nhất lập biên bản hủy phiên đấu giá. Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế phiên đấu giá sẽ không được tham gia đấu giá khi phiên đấu giá được tổ chức lại lần sau.

Điều 16. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ được giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Hội đồng Đấu giá có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Trách nhiệm của các Sở, Ngành và Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội

1. Giám đốc các Sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện tổ chức đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội theo đúng quy chế này.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thu được từ việc đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ đảm bảo đúng quy định về quản lý tài chính do Nhà nước ban hành.

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm hàng năm tổng hợp tình hình thực hiện quy chế này; kịp thời đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố./.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy