Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Đơn đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới cho nước ngoài ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới cho nước ngoài

Email In PDF.

Mẫu N15A

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

Tên cơ quan/tổ chức

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số:...............

............. , ngày...... tháng..... năm......

 

Kính gửi:............................................................. (1)

Đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới cho người nước ngoài:

- Họ tên (chữ in hoa):...........................................................................................

- Sinh ngày.... tháng.... năm.............. Giới tính: nam £ nữ £

- Quốc tịch:........................................ Nghề nghiệp:...........................................

- Hộ chiếu/thẻ thường trú số:..............................................................................

- Địa chỉ tạm trú/thường trú tại Việt Nam:...........................................................

............................................................................................................................

- Khách của cơ quan/tổ chức:............................................................................

............................................................................................................................

- Xin vào khu vực:..............................................................................................

Thời gian: từ ngày............................ đến ngày..................... số lần..................

Mục đích:...........................................................................................................

- Những người cùng đi (nếu có):

Số TT

Họ tên (chữ in hoa)

Giới tính

Sinh ngày

Quốc tịch

Số hộ chiếu hoặc thẻ thường trú

Nghề nghiệp, chức vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Người hướng dẫn:

Họ tên:........................................................................ chức vụ:...........................

Giấy chứng minh nhân dân số:............................................................................

cấp ngày........................................ cơ quan cấp..................................................

Nơi làm việc:........................................................................................................

 


Nơi nhận:

Thủ trưởng cơ quan/tổ chức
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

...............................................................................................................................

Ghi chú:

(1) Gửi đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có khu vực biên giới cần đi đến.

 

Mẫu N15B

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01năm 2013)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

................. , ngày....... tháng...... năm............

Kính gửi:............................................................ (1)

- Tên tôi là (chữ in hoa):......................................................................................

- Sinh ngày..... tháng..... năm...... Giới tính: nam £ nữ £ Nghề nghiệp:............

- Giấy chứng minh nhân dân số:.........................................................................

cấp ngày................................ cơ quan cấp:........................................................

- Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:........................................................................

.............................................................................................................................

Đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới cho người nước ngoài có tên sau:

- Họ tên (chữ in hoa):...........................................................................................

- Sinh ngày..... tháng..... năm............ Giới tính: nam £ nữ £

- Quốc tịch:........................................... Nghề nghiệp:.........................................

- Hộ chiếu/thẻ tạm trú/thẻ thường trú số:.............................................................

- Địa chỉ tạm trú/thường trú tại Việt Nam:............................................................

.............................................................................................................................

- Quan hệ với bản thân:.......................................................................................

- Xin vào khu vực:................................................................................................

Thời gian: từ ngày............................ đến ngày..................... số lần....................

Mục đích: thăm thân nhân.

- Những người cùng đi (nếu có):

Số TT

Họ tên (chữ in hoa)

Giới tính

Sinh ngày

Quốc tịch

Số hộ chiếu/thẻ tạm trú/thẻ thường trú

Nghề nghiệp, chức vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Trưởng Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

...............................................................................................................................

Ghi chú:

(1) Mẫu này dùng cho công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới đề nghị cho thân nhân là người nước ngoài đến thăm; gửi đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có khu vực biên giới cần đi đến.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy