Công ty Luật Khai Phong

21/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Dịch vụ Pháp lý Nghiên Cứu Chính Sách Đầu Tư & Pháp Lý ______________________________________________________________________________

Nghiên cứu Chính sách Đầu tư & Pháp lý

Email In PDF.

 

(i) Công ty tạo điều kiện tối đa cho việc tích luỹ và phát triển các giá trị, tri thức Luật học, văn hoá Pháp lý và áp dụng Pháp luật trong hoạt động tham vấn thực tiễn.

(ii) Công ty thường xuyên cử Luật sư, chuyên gia tham gia các hoạt động nghiên cứu, tư vấn chính sách, góp ý dự thảo quy định của Pháp luật, tham gia các Đề án, Đề tài nghiên cứu về lập pháp, hành pháp của Quốc hội, Chính phủ;

(iii) Chúng tôi vinh hạnh chia sẻ với Khách hàng các nghiên cứu chuyên sâu về chính sách Đầu tư và Pháp lý thông qua các Báo cáo Tham vấn, Chỉ dẫn Pháp lý, cung cấp thông tin Đầu tư, Pháp luật;

Công ty Luật Khai Phong

 

Study investment policies and Legality

 (i) KPLC facilitates to have maximum accumulation and development of values, legal knowledge, law, legal culture and applying law in practice consultation.

(ii) Our company regularly sent lawyers and experts to participate in research activities, policy advice, commenting for draft provisions of law; participation in works of projects, research subjects for legislative, executive of the National Assembly and the Government;

(iii) We are pleased to share with all clients intensive research on investment policies, laws and through our Legal Consultation Report, Legal Guide, information Investment Law;

Khai Phong law limited company