Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất/Hạ Tầng/Xây Dựng & Bất Động Sản ______________________________________________________________________________

Bảng giá đất tại thị trấn Liên Quan thuộc huyện Thạch Thất năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 7: BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN LIÊN QUAN THUỘC HUYỆN THẠCH THẤT
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30 /12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất tại thị trấn Sóc Sơn thuộc huyện Sóc Sơn năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 7: BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN SÓC SƠN THUỘC HUYỆN SÓC SƠN
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30 /12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất tại thị trấn Quốc Oai thuộc huyện Quốc Oai năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 7: BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN QUỐC OAI THUỘC HUYỆN QUỐC OAI
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30 /12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất tại thị trấn Gạch thuộc huyện Phúc Thọ năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 7: BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN GẠCH THUỘC HUYỆN PHÚC THỌ
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30 /12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất tại các thị trấn thuộc huyện Phú Xuyên năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 7: BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI CÁC THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN PHÚ XUYÊN
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30 /12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất tại thị trấn Đại Nghĩa thuộc huyện Mỹ Đức năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 7: BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN ĐẠI NGHĨA THUỘC HUYỆN MỸ ĐỨC
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30 /12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất tại thị trấn Trạm Trôi thuộc huyện Hoài Đức năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 7: BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN TRẠM TRÔI THUỘC HUYỆN HOÀI ĐỨC
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30 /12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất tại các thị trấn thuộc huyện Gia Lâm năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 7: BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI CÁC THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN GIA LÂM
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30 /12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất tại thị trấn Đông Anh thuộc huyện Đông Anh năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 7: BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN ĐÔNG ANH THUỘC HUYỆN ĐÔNG ANH
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất tại thị trấn Phùng thuộc huyện Đan Phượng năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 7: BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN PHÙNG THUỘC HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Bảng giá đất tại thị trấn Xuân Mai thuộc huyện Chương Mỹ năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 7: BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN XUÂN MAI THUỘC HUYỆN CHƯƠNG MỸ
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30 /12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Trang 4