Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất/Hạ Tầng/Xây Dựng & Bất Động Sản ______________________________________________________________________________

Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất nộp hồ sơ tại phòng Quản lý Tài nguyên khoáng sản - Nước - Khí tượng thủy văn (Sở Tài nguyên và Môi trường).

Hướng dẫn lập Đề án xả nước thải vào nguồn nước

Email In PDF.
Mẫu số 04-c/GĐXNT: HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ ÁN XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước)
Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép xả nước thải

Email In PDF.
Mẫu số 04-b/GĐXNT: HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC (đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước)
Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Hướng dẫn lập Đề án khai thác, sử dụng nước mặt

Email In PDF.
Mẫu số 03-c/GĐNM: HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ ÁN KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép)
Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

Email In PDF.
Mẫu số 03-b/GĐNM: HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT (đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép)
Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Hướng dẫn lập Đề án xả nước thải vào nguồn nước

Email In PDF.
Mẫu số 02/XNT: Mẫu số 02/XNT HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ ÁN XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC (Đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước nhưng chưa có công trình xử lý nước thải và giấy phép xả nước thải vào nguồn nước)
Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Chi cục Bảo vệ môi trường, nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ đã đầy đủ.

Thủ tục thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

b) Trình tự thực hiện:

Trang 7