Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Khai khoáng, Năng lượng & Viễn Thông ______________________________________________________________________________

Giấy phép chế biến khoáng sản

Email In PDF.

Thủ tục 9: Giấy phép chế biến khoáng sản

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

Email In PDF.

 Thủ tục 8: Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

Gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản

Email In PDF.

Thủ tục 7: Gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản

Gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản

Email In PDF.

Thủ tục 5: Gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản

Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản

Email In PDF.

Thủ tục 2: Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản

Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản

Email In PDF.

Thủ tục 1: Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản

Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình đặc biệt

Email In PDF.
Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình đặc biệt

Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá

Email In PDF.
Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết

Email In PDF.
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động truyền hình trả tiền

Email In PDF.
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động truyền hình trả tiền

Thủ tục Thỏa thuận bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí

Email In PDF.
Thủ tục Thỏa thuận bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí

Trang 7