Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Ngân Hàng & Tín Dụng ______________________________________________________________________________

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng có nhu cầu kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài gửi hồ sơ về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối);

Thủ tục cấp hạn ngạch hoặc điều chỉnh hạn ngạch nhập khẩu vàng nguyên liệu

Email In PDF.
Thủ tục cấp hạn ngạch hoặc điều chỉnh hạn ngạch nhập khẩu vàng nguyên liệu áp dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu

Email In PDF.
Thủ tục cấp hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu áp dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước

Thủ tục cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài

Email In PDF.
Thủ tục cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài (đối với tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

Thủ tục xác nhận đăng ký thay đổi vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn

Email In PDF.
Thủ tục xác nhận đăng ký thay đổi vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp nhà nước hoặc khoản vay của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị trên 10 triệu đô la Mỹ

Thủ tục xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn

Email In PDF.
Thủ tục xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp nhà nước hoặc khoản vay của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị trên 10 triệu đô la Mỹ

Thủ tục Cấp mới (thu hồi) mã khoá truy cập chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Trường hợp có thay đổi cán bộ tham gia nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá với Ngân hàng Nhà nước, chậm nhất sau ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay thế cán bộ của ngân hàng có hiệu lực, ngân hàng phải gửi Giấy đề nghị cấp mới (thu hồi) mã khoá truy cập chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và Cục Công nghệ tin học ngân hàng để được cấp mã khoá truy cập, mã chữ ký điện tử và thực hiện phân quyền giao dịch.

Thủ tục thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá của NHNN đối với các ngân hàng

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chậm nhất vào ngày 15 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, các ngân hàng gửi hồ sơ đề nghị thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Tín dụng) để làm cơ sở xác định và thông báo hạn mức chiết khấu cho các ngân hàng trong quý;

Hướng dẫn báo các các chỉ tiêu thống kê

Email In PDF.
PHỤ LỤC 3: HƯỚNG DẪN BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-NHNN ngày 08/10/2010)

Hướng dẫn đơn vị báo cáo các chỉ tiêu thống kê

Email In PDF.
PHỤ LỤC 2: HƯỚNG DẪN ĐƠN VỊ BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-NHNN ngày 08/10/2010)

Thủ tục cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của NHNN đối với các ngân hàng

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Khi có nhu cầu vay cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng có đủ điều kiện theo quy định gửi tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hồ sơ đề nghị vay cầm cố;

Trang 2