Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Ngân Hàng & Tín Dụng Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế ______________________________________________________________________________

Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế

Email In PDF.
Article Index
Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế
Đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Tất cả trang
Thủ tục xác nhận đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Các ngân hàng khi có nhu cầu xác nhận đăng ký cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế, gửi đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng nay là Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng) bộ hồ sơ theo quy định; 

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định hồ sơ;

+ Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối;

+ Phương án hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế, trong đó xác định rõ nội dung, phương thức hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối và các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi ro được Hội đồng quản trị thông qua; Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị thông qua phương án hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối;

+ Văn bản tóm tắt về tình hình trang thiết bị và cơ sở vật chất để thực hiện cung ứng dịch vụ ngoại hối và các giấy tờ chứng minh đã đủ điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất. Trường hợp không có giấy tờ chứng minh về trang thiết bị và cơ sở vật chất thì phải có cam kết của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được ủy quyền) về việc đã đáp ứng đủ điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật  chất;

+ Văn bằng, chứng chỉ và thông tin về trình độ, năng lực và khả năng về nhân sự của đội ngũ điều hành và thực hiện các nghiệp vụ cung ứng dịch vụ ngoại hối.

+ Báo cáo tài chính năm liền kề năm đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối đã được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập;

+ Báo cáo tình hình hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trong nước, trong đó khẳng định việc không vi phạm các quy định về quản lý ngoại hối.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:  30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (nay là Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản xác nhận                     

- Phí, lệ phí:  không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  

+ Có phương án hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế được Đại hội cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị thông qua, trong đó xác định rõ các nội dung, phương thức hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối và các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi ro;

+ Có trang thiết bị và điều kiện vật chất đáp ứng được yêu cầu cung ứng các dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế;

+ Đủ cán bộ có năng lực và am hiểu nghiệp vụ cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế;

+ Có hệ thống kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ được thiết lập và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước;

+ Tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động và trong việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng; không vi phạm các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối trong thời gian một năm đến thời điểm đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét đủ điều kiện;

+ Kinh doanh có lãi trong năm liền kề năm đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ngày có hiệu lực 01/6/2006.

2. Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối. Ngày có hiệu lực 27/01/2007.

3. Thông tư 03/2008/TT-NHNN ngày 11/4/2008 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng. Ngày có hiệu lực 07/05/2008