Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Tài chính & Thuế ______________________________________________________________________________

Tham gia ý kiến thẩm định năng lực tài chính của Nhà đầu tư

Email In PDF.

THỦ TỤC: THAM GIA Ý KIẾN THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT BẰNG NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH.

Tham gia ý kiến thẩm định các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách - Nhóm B

Email In PDF.

THỦ TỤC: THAM GIA Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - DỰ ÁN NHÓM B.

Tham gia ý kiến thẩm định các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách - Nhóm A

Email In PDF.

THỦ TỤC: THAM GIA Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - DỰ ÁN NHÓM A.

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách

Email In PDF.

THỦ TỤC: THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị hủy bỏ

Email In PDF.

THỦ TỤC: THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CHI PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN BỊ HỦY BỎ THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách

Email In PDF.

THỦ TỤC: THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - CÔNG TRÌNH CHỈ YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT XÂY DỰNG.

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách - Nhóm C

Email In PDF.

THỦ TỤC: THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - DỰ ÁN NHÓM C.

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách - Nhóm B

Email In PDF.

THỦ TỤC: THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - DỰ ÁN NHÓM B.

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách - Nhóm A

Email In PDF.

THỦ TỤC: THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – DỰ ÁN NHÓM A.

Quyết toán đặt hàng, giao kế hoạch tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp

Email In PDF.

THỦ TỤC: QUYẾT TOÁN ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH TƯỚI, TIÊU PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP.

Thẩm tra hồ sơ đặt hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ đô thị

Email In PDF.

THỦ TỤC: THẨM TRA HỒ SƠ ĐẶT HÀNG CUNG ỨNG CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Trang 10