Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Tài chính & Thuế ______________________________________________________________________________

Nội dung, yêu cầu môn thi cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 01: NỘI DUNG, YÊU CẦU MÔN THI/PHẦN THI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Công văn 2538/TCT-CS ngày 18/7/2012 về thuế GTGT đối với thu nhập từ tiền đền bù do giải tỏa

Email In PDF.
Công văn 2538/TCT-CS ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Tổng Cục thuế về thuế GTGT đối với thu nhập từ tiền đền bù do di dời, giải tỏa theo quy hoạch

Công văn 2198/TCT-CS ngày 22/6/2012 về thay đổi tên trên hóa đơn khi cổ phần hóa

Email In PDF.
Công văn số 2198/TCT-CS ngày 22 tháng 06 năm 2012 của Tổng cục Thuế về việc thay đổi tên trên hóa đơn khi cổ phần hóa

Công văn 1962/TCT-CS ngày 11/6/2012 về lập hóa đơn hoạt đông thu tiền góp vốn

Email In PDF.
Công văn số 1962/TCT-CS ngày 11 tháng 06 năm 2012 của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn đối với hoạt động thu tiền góp vốn

Công văn 1892/TCT-CS ngày 4/6/2012 về nộp thuế kinh doanh bất động sản

Email In PDF.
Công văn số 1892/TCT-CS ngày 04 tháng 06 năm 2012 của Tổng cục Thuế về việc khai, nộp thuế đối với kinh doanh bất động sản

Công văn 1463/TCT-CS ngày 3/6/2012 về lập hóa đơn đối với khoản giảm giá

Email In PDF.
Công văn số 1463/TCT-CS ngày 03 tháng 05 năm 2012 của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn đối với khoản giảm giá và hỗ trợ khách hàng

Công văn 1708/TCT-CS ngày 21/5/2012 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Email In PDF.
Công văn số 1708/TCT-CS ngày 21 tháng 05 năm 2012 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Công văn 1621/TCT-CS ngày 16/5/2012 về lệ phí trước bạ

Email In PDF.
Công văn số 1621/TCT-CS ngày 16 tháng 05 năm 2012 của Tổng cục Thuế về lệ phí trước bạ

Công văn 1651/TCT-DNL ngày 17/5/2012 hướng dẫn thủ tục về thuế khi hợp nhất

Email In PDF.
Công văn số 1651/TCT-DNL ngày 17 tháng 05 năm 2012 của Tổng cục Thuế về thủ tục pháp lý về thuế khi hợp nhất

Thủ tục đăng ký thuế chuyển đơn vị trực thuộc thành độc lập hoặc ngược lại

Email In PDF.

Đơn vị trực thuộc có quyết định chuyển thành độc lập hoặc ngược lại phải thực hiện đăng ký thuế lại để được cơ quan thuế cấp mã số thuế mới trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Trước khi chuyển đổi phải thực hiện quyết toán thuế và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế.

Thủ tục đăng ký thuế đối với trường hợp bán doanh nghiệp

Email In PDF.

1. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Đối với doanh nghiệp không thành lập theo Luật Doanh nghiệp

Trang 2