Công ty Luật Khai Phong

21/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Tài chính & Thuế ______________________________________________________________________________

Thủ tục đăng ký thuế đối với trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

Email In PDF.

1. Chia doanh nghiệp

a) Đối với doanh nghiệp bị chia:

Doanh nghiệp bị chia phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế khi có Quyết định chia doanh nghiệp.

Hồ sơ, thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Email In PDF.

1. Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đơn vị trực thuộc

a) Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gồm:

Hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Email In PDF.

1. Đổi tên cơ sở kinh doanh: Cơ sở kinh doanh khi đổi tên phải khai bổ sung với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ gồm:

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC;

Hồ sơ đăng ký thuế của tổ chức, cá nhân kinh doanh

Email In PDF.

1. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc)

Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thuế theo quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23 và 33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Công văn 1629/TCT-KK ngày 16/5/2012 hướng dẫn khai thuế gia hạn theo Nghị quyết 13/NQ-CP

Email In PDF.
Công văn số 1629/TCT-KK ngày 16 tháng 05 năm 2012 của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng được gia hạn theo Nghị quyết 13/NQ-CP

Công văn 2824/BTC-TCT ngày 5/3/2012 giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ

Email In PDF.
Công văn số 2824/BTC-TCT ngày 05 tháng 03 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ

Công văn 230/TCT-TNCN ngày 17/1/2012 hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2011

Email In PDF.
Công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

Thời hạn nộp thuế và các báo cáo thuế năm 2012

Email In PDF.
Lịch nộp thuế và các báo cáo thuế từ tháng 12/2011 đến hết tháng 3/2013

Nghĩa vụ thuế của cá nhân cư trú và không cư trú

Email In PDF.

Việc quy định thuật ngữ cá nhân cư trú, không cư trú trong Luật thuế TNCN của Việt Nam nhằm đảm bảo quyền đánh thuế của Việt Nam được quy định trong nội dung của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và phù hợp với thông lệ quốc tế khi xác định nghĩa vụ nộp thuế của đối tượng này.

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú

Email In PDF.

* Theo qui định tại Điều 7 Luật thuế TNCN:

1. Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú được quy định như sau:

Công văn 4355/TCT-CS ngày 5/12/2011 hướng dẫn thuế Môn bài năm 2012

Email In PDF.
Công văn số 4355/TCT-CS ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện thuế Môn bài năm 2012

Trang 3