Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Thương Mại, Hải quan & Xuất nhập khẩu ______________________________________________________________________________

Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu

Email In PDF.
PHỤ LỤC III: HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC TIÊU THỨC TRÊN PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)

Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu

Email In PDF.
PHỤ LỤC II: HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC TIÊU THỨC TRÊN TỜ KHAI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)

Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu

Email In PDF.
PHỤ LỤC I: HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC TIÊU THỨC TRÊN TỜ KHAI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)

Hướng dẫn thuế Giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu

Email In PDF.
Công văn số 80/TCT-CS ngày 09 tháng 01 năm 2012 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với khoáng sản xuất khẩu

Email In PDF.
Công văn số 171/TCHQ-GSQL ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đối với khoáng sản xuất khẩu

Hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

Email In PDF.
Công văn số 170/TCHQ-GSQL ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

Thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ

Email In PDF.

Thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 02/2012/NĐ-CP

1. Trong trường hợp tàu bay bị bỏ quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 02/2012/NĐ-CP, Tòa án đã ra Quyết định bắt giữ tàu bay có trách nhiệm bán đấu giá tàu bay.

Thủ tục thực hiện Quyết định thả tàu bay đang bị bắt giữ

Email In PDF.

1. Ngay sau khi nhận được Quyết định thả tàu bay đang bị bắt giữ, Quyết định hủy Quyết định bắt giữ tàu bay của Tòa án hoặc trong trường hợp hết thời hạn bắt giữ tàu bay theo quy định, Giám đốc Cảng vụ hàng không hoặc Trưởng Đại diện Cảng vụ hàng không có trách nhiệm:

Thủ tục thực hiện Quyết định bắt giữ tàu bay

Email In PDF.

1. Sau khi nhận được Quyết định bắt giữ tàu bay và ngay khi tàu bay hạ cánh hoặc sau khi nhận được Quyết định hủy Quyết định thả tàu bay của Tòa án theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Giám đốc Cảng vụ hàng không hoặc Trưởng Đại diện Cảng vụ hàng không có trách nhiệm:

Trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Email In PDF.

1. Người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

a) 01 Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu quy định;

Trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại giao

Email In PDF.

1. Người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

a) 01 Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu quy định;

Trang 2