Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Thương Mại, Hải quan & Xuất nhập khẩu ______________________________________________________________________________

Thủ tục đăng ký, kiểm tra định mức nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài

Email In PDF.

Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

Doanh nghiệp đăng ký, điều chỉnh định mức với Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công theo mẫu 03/ĐKĐM-GC tại thời điểm trước khi làm thủ tục nhập khẩu sản phẩm

Thủ tục đăng ký hợp đồng gia công ở nước ngoài

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng gia công trước khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên của hợp đồng gia công.

Thủ tục thanh khoản hợp đồng đặt gia công ở nước ngoài

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Chậm nhất 45 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng gia công (hoặc phụ lục hợp đồng gia công) kết thúc hoặc hết hiệu lực, doanh nghiệp phải nộp đủ hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công (bao gồm cả phương án giải quyết nguyên liệu dư, máy móc, thiết bị tạm nhập, phế liệu, phế phẩm, phế thải) cho Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

1- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp xuất khẩu ký xác nhận giao hàng cho doanh nghiệp nhập khẩu vào 04 tờ khai hải quan, doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ và doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan.

Bản hướng dẫn sử dụng mẫu tờ khai hàng hóa

Email In PDF.
Bản hướng dẫn sử dụng mẫu tờ khai hàng hóa xuất - nhập khẩu tại chỗ HQ/2009-TC (Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2009/TT-BTC Ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính)

Hướng dẫn áp dụng thời hạn nộp thuế và cưỡng chế thuế

Email In PDF.

1. Hướng dẫn tại Phụ lục này chỉ áp dụng trong thời hạn có hiệu lực của Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Hướng dẫn về thứ tự thanh toán tiền thuế

Email In PDF.

1. Hướng dẫn tại Phụ lục này chỉ áp dụng trong thời hạn có hiệu lực của Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Thứ tự thanh toán tiền thuế thực hiện theo quy định tại Điều 45 Luật Quản lý thuế và được thực hiện cụ thể như sau:

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Email In PDF.

1. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng để xem xét hoàn thuế (hoặc không thu thuế) được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục này.

2. Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ cho bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng.

Trang 26