Công ty Luật Khai Phong

24/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Thương Mại, Hải quan & Xuất nhập khẩu ______________________________________________________________________________

Thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất rượu (trên 3 triệu lít/năm)

Email In PDF.

Thủ tục: Cấp lại giấy phép sản xuất rượu (trên 3 triệu lít/năm)

Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất thuốc lá

Email In PDF.

Thủ tục: Cấp Giấy phép sản xuất thuốc lá

Thủ tục Cấp giấy phép sản xuất rượu (trên 3 triệu lít/năm)

Email In PDF.

Thủ tục: Cấp giấy phép sản xuất rượu (trên 3 triệu lít/năm)

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá

Email In PDF.

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá

Danh mục các tổ chức cấp C/O

Email In PDF.
PHỤ LỤC 13: DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC CẤP C/O
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN )

Hướng dẫn kê khai C/O

Email In PDF.
PHỤ LỤC 9: HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN )

Overleaf notes

Email In PDF.
PHỤ LỤC 8b: OVERLEAF NOTES
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN

Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN

Email In PDF.
PHỤ LỤC 1: QUY TẮC XUẤT XỨ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN )

Thủ tục thuế điện tử

Email In PDF.

Thủ tục 76: Thủ tục thuế điện tử

Thủ tục thay tờ khai hải quan

Email In PDF.

Thủ tục 75: Thủ tục thay tờ khai hải quan

Thủ tục sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hoá

Email In PDF.

Thủ tục 74: Thủ tục sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hoá (cargo declaration)

Trang 7