Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án ______________________________________________________________________________

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách

Email In PDF.

Thủ tục 365: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập

Email In PDF.

Thủ tục 363: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập

Lĩnh vực thống kê

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Uỷ ban nhân dân cấp huyện/ Trưởng phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện / Phòng ĐKKD cấp tỉnh

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc (tối đa)

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Các bước

- Ban quản trị các hợp tác xã sáp nhập và bị sáp nhập phải cùng nhau thành lập Hội đồng sáp nhập để dự kiến thủ tục và điều kiện sáp nhập, phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, xã viên, lao động và những vấn đề tồn đọng của hợp tác xã bị sáp nhập; dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh và Điều lệ hợp tác xã sáp nhập;

- Tổ chức Đại hội xã viên bao gồm các xã viên của hợp tác xã sáp nhập và xã viên của hợp tác xã bị sáp nhập để quyết định các vấn đề quy định tại điểm a khoản này;

- Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định sáp nhập và phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến họ;

- Gửi đơn, biên bản sáp nhập và Điều lệ hợp tác xã đến cơ quan đăng ký kinh doanh để bổ sung hồ sơ hợp tác xã sáp nhập. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ sáp nhập, cơ quan đăng ký kinh doanh phải ra thông báo bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc sáp nhập. Trường hợp không đồng ý với quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh, hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật;

- Sau khi bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh, hợp tác xã sáp nhập có quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các hợp tác xã bị sáp nhập.

Thành phần hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Đơn

- Biên bản sáp nhập,

- Danh sách và điều lệ hợp tác xã

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã

- Điều lệ hợp tác xã

- Số lượng xã viên, Ban quản trị, Ban Kiểm soát

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

 

Thủ tục 364: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập

Lĩnh vực thống kê

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc (tối đa)

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Các bước

- Ban quản trị các hợp tác xã sáp nhập và bị sáp nhập phải cùng nhau thành lập Hội đồng sáp nhập để dự kiến thủ tục và điều kiện sáp nhập, phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, xã viên, lao động và những vấn đề tồn đọng của hợp tác xã bị sáp nhập; dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh và Điều lệ hợp tác xã sáp nhập;

- Tổ chức Đại hội xã viên bao gồm các xã viên của hợp tác xã sáp nhập và xã viên của hợp tác xã bị sáp nhập để quyết định các vấn đề quy định tại điểm a khoản này;

- Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định sáp nhập và phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến họ;

- Gửi đơn, biên bản sáp nhập và Điều lệ hợp tác xã đến cơ quan đăng ký kinh doanh để bổ sung hồ sơ hợp tác xã sáp nhập. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ sáp nhập, cơ quan đăng ký kinh doanh phải ra thông báo bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc sáp nhập. Trường hợp không đồng ý với quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh, hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật;

- Sau khi bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh, hợp tác xã sáp nhập có quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các hợp tác xã bị sáp nhập.

Thành phần hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Đơn

- Biên bản sáp nhập,

- Danh sách và điều lệ hợp tác xã

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã

- Điều lệ hợp tác xã

- Số lượng xã viên, Ban quản trị, Ban Kiểm soát

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

 

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất

Email In PDF.

Thủ tục 361: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia

Email In PDF.

Thủ tục 359: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Email In PDF.

Thủ tục 357: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã

Email In PDF.

Thủ tục 355: Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã

Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác

Email In PDF.

Thủ tục 354: Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác*(cấp xã)

Thành lập tổ hợp tác

Email In PDF.

Thủ tục 353: Thành lập tổ hợp tác

Chấm dứt tổ hợp tác

Email In PDF.

Thủ tục 352: Chấm dứt tổ hợp tác

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Email In PDF.

Thủ tục 348: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng)

Lĩnh vực thống kê

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Uỷ ban nhân dân cấp huyện/ Trưởng phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện / Phòng ĐKKD cấp tỉnh

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Các bước

- Hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả

Thành phần hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã bị hư hỏng;

- Mã số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã được cấp lại là mã số đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã đã bị hư hỏng;

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

 

Thủ tục 349: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng)

Lĩnh vực thống kê

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Các bước

- Hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả

Thành phần hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã bị hư hỏng;

- Mã số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã được cấp lại là mã số đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã đã bị hư hỏng;

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

 

Thủ tục 350: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Khi mất)

Lĩnh vực thống kê

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Uỷ ban nhân dân cấp huyện/ Trưởng phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện / Phòng ĐKKD cấp tỉnh

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Các bước

- Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, hợp tác xã phải khai báo với cơ quan Công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã và được cơ quan Công an xác nhận bằng văn bản, đồng thời thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã và thông báo trên báo in hàng ngày của trung ương hoặc địa phương ba số liên tiếp.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu hợp tác xã không tìm được Giấy chứng nhận đăng kinh doanh hợp tác xã đã mất, thì hợp tác xã đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cho hợp tác xã

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả

Thành phần hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

- Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã;

- Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã hoặc bản in ba số báo đã đăng thông báo;

- Mã số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là mã số đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

 

Thủ tục 351: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Khi mất)

Lĩnh vực thống kê

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Các bước

- Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, hợp tác xã phải khai báo với cơ quan Công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã và được cơ quan Công an xác nhận bằng văn bản, đồng thời thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã và thông báo trên báo in hàng ngày của trung ương hoặc địa phương ba số liên tiếp.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu hợp tác xã không tìm được Giấy chứng nhận đăng kinh doanh hợp tác xã đã mất, thì hợp tác xã đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cho hợp tác xã

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả

Thành phần hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

- Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã;

- Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã hoặc bản in ba số báo đã đăng thông báo;

- Mã số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là mã số đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

Email In PDF.

Thủ tục 344: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (Khi mất )

Trang 6