Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án ______________________________________________________________________________

Đề nghị cơ quan ĐKKD giám sát việc triệu tập và họp Đại hội dồng cổ đông

Email In PDF.

Thủ tục 342: Đề nghị cơ quan ĐKKD giám sát việc triệu tập và họp Đại hội dồng cổ đông đối với công ty cổ phần. (P.ĐKKD)

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy

Email In PDF.

Thủ tục 338: Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy…đối với công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty nhà nước

Email In PDF.

Thủ tục 337: Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty nhà nước.

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh

Email In PDF.

Thủ tục 335: Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh. (BQL)

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty cổ phần

Email In PDF.

Thủ tục 333: Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty cổ phần. (BQL)

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh

Email In PDF.

Thủ tục 331: Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. (BQL)*

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

Email In PDF.

Thủ tục 330: Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty nhà nước

Email In PDF.

Thủ tục 329: Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty nhà nước

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

Email In PDF.

Thủ tục 327: Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh. (BQL*)

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án

Email In PDF.

Thủ tục 321: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty cổ phần. (BQL)

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

Email In PDF.

Thủ tục 320: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.

Trang 7