Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật ______________________________________________________________________________

Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH 11

Email In PDF.
Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH 11được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006

Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 về bảo hiểm thất nghiệp

Email In PDF.
Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Email In PDF.
Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP

Email In PDF.
Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2003 sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH

Email In PDF.
Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH

Email In PDF.
Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/20007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 về Quy định quản lý thu bảo hiểm bắt buộc

Email In PDF.
Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21/2/2008 sửa đổi, bổ sung Quyết định 902/QĐ-BHXH

Email In PDF.
Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12

Email In PDF.
Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008

Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế

Email In PDF.
Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 về thực hiện bảo hiểm y tế

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Trang 3