Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật ______________________________________________________________________________

Thông báo số 98/BTC-QLG ngày 24/2/2011 về điều hành giá và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng, dầu

Email In PDF.
Thông báo số 98/BTC-QLG ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính về điều hành giá và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng, dầu

Thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 25/2/2011 về giá bán điện năm 2011

Email In PDF.
Thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện

Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Email In PDF.
Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông tư số 25/2011/TT-BTC ngày 25/2/2011 về đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia

Email In PDF.
Thông tư số 25/2011/TT-BTC ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Email In PDF.
Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thông tư số 09/2011/TT-BNNPTNT ngày 2/3/2011 về chứng nhận thủ sản khai thác xuất khẩu vào Châu Âu

Email In PDF.
Thông tư số 09/2011/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 03 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu

Quyết định số 244/QĐ-BXD ngày 15/3/2011 về thành lập Phòng kiểm soát thủ tục hành chính

Email In PDF.
Quyết định số 244/QĐ-BXD ngày 15 tháng 03 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Bộ

Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12

Email In PDF.
Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi

Email In PDF.
Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12

Email In PDF.
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010

Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 hướng dẫn Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Email In PDF.
Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Trang 5