Công ty Luật Khai Phong

22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật ______________________________________________________________________________

Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 sửa đổi Nghị định số 75/2006/NĐ-CP

Email In PDF.
Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2011 về xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

Email In PDF.
Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 08 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo

Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 về xử lý kỷ luật đối với công chức

Email In PDF.
Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Nghị định số 35/2011/NĐ-CP ngày 18/5/2011 về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia

Email In PDF.
Nghị định số 35/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Nghị định số 33/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 sửa đổi Nghị định 34/2010/NĐ-CP

Email In PDF.
Nghị định số 33/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/04/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Nghị định số 37/2011/NĐ-CP ngày 23/5/2011 sửa đổi Nghị định 48/2008/NĐ-CP

Email In PDF.
Nghị định số 37/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 8/6/2011 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Email In PDF.
Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/04/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 42/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 về công dân được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

Email In PDF.
Nghị định số 42/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011của Chính phủ quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 về dịch vụ cổng trực tuyến

Email In PDF.
Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Nghị định số 49/2011/NĐ-CP ngày 21/6/2011 về hoạt động của hoa tiêu hàng hải

Email In PDF.
Nghị định số 49/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải

Nghị định số 48/2011/NĐ-CP ngày 21/6/2011 vể xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Email In PDF.
Nghị định số 48/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Trang 7